parallax background
 
הצהרת נגישות

נירים עיצוב גנים

חברת נירי גינון בע”מ מייחסת חשיבות רבה להנגשת השירות, בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 והתקנות על פיו.
משום כך, הושקעו ומושקעים מאמצים רבים בהנגשה שוטפת של אתר האינטרנט של החברה, במטרה להקל את השימוש בו ולהפוך את המידע המצוי בו לנגיש ולזמין יותר עבור כולם.

רמת הנגישות באתר האינטרנט של החברה היא AA.

נוכח התקנת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע”ג – 2013, שנכנסו לתוקף בחודש יוני 2014, מיישמת החברה את ההתאמות הנדרשות לנגישות השירות.

במסגרת זו, מונתה בחברה “רכזת נגישות” – , אשר מתפקידה להוביל ולרכז את פעילות הנגישות בחברה ולשמש כתובת לכל פנייה בנושא.

אם נתקלתם במהלך הגלישה באתר בבעיה, באי התאמה, או אם יש לכם שאלה, אתם מוזמנים לפנות כאן אל רכזת הנגישות.

דוא”ל: nirimginun@gmail.com טלפון: 09-7659011